Oznámení o době a místu konání voleb PSP ČR 2021

Úřední deska | Datum zveřejnění: 1.10.2021

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB

starosta obce Kounov, v souladu se zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, oznamuje, že:

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

1. Místem voleb do Parlamentu České republiky v obci Kounov, jediném okrsku č. 1, je označená místnost pro hlasování v prvním poschodí budovy obecního úřadu v Kounově čp. 51 a to pro občany – voliče s adresou místa trvalého pobytu v obci Kounov.
2. Volič přinese s sebou do volební místnosti hlasovací lístky, pokud je obdržel.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky), popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
7. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní úřad a ve dnech konání voleb do zastupitelstev krajů okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo místnost pro hlasování a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.