Územní plán

Územní plán Kounov

 

Územní plán obce Kounov

 
8.4.2021

Veřejné projednání územního plánu Kounov, které se koná v pondělí 10.5.2021 od 15:00 hodin v kostele sv. Josefa v Kounově - Šedivinách.
Dostanou zde prostor všichni zainteresovaní, zejména pak vlastníci pozemků a staveb k uplatnění námitek a kdokoli k uplatnění připomínek, které budou posléze vyhodnoceny.

27.1.2020

Informace k pořizovanému ÚP Kounov: Pořizovatel ke konci roku 2019 zpracoval vyhodnocení požadavků dotčených orgánů státní správy a podaných námitek a připomínek občanů po společném jednání. Úpravy (včetně metodických doporučení) jsou aktuálně po konzultacích se zástupci obce a pořizovatelem do územního plánu zapracovávány a dále budou zaslány na vědomí dotčeným orgánům a Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje odboru územního plánování a stavebního řádu pro získání souhlasného stanoviska. Na základě vydaného souhlasné stanoviska bude možné vypsat termín veřejného projednání, které se bude konat přímo v Kounově a o kterém vás bude obec i odbor územního plánování v Dobrušce včas informovat (předpoklad polovina roku 2020)

10.5.2018

Informace k pořizovanému ÚP Kounov: Nyní se zpracovávají úpravy po společném jednání dle požadavků dotřených orgánů a podaných námitek a připomínek. Po vydání souhlasného stanoviska Královéhradeckého kraje bude vypsáno veřejné projednání, o kterém bude obec i odbor územního plánování v Dobrušce včas informovat.