Poskytování informací, příjem, podání

Důvod a způsob založení

Obec Kounov má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.
V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena
 • jaká konkrétní informace je požadována
 • kdo žádost podává

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.
Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.
Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.
Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Úhrada nákladů

Obecní úřad Kounov, v souladu s ustanovením §17 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., požaduje úhradu nákladů, které jsou spojeny s poskytováním informací:

1. Vyhledání 1 dokladu a umožnění do něj nahlédnout: 10 Kč za 1 stránku A4
2. Kopie zákona, vyhlášky, usnesení OZ a podobně: 3 Kč za 1 stránku A4
3. Vypracování písemné odpovědi - jednoduché: 50 Kč za 1 stránku A4
4. Vypracování písemné odpovědi od jiného úřadu: 150 Kč za 1 stránku A4
5. Podání ústní odpovědi nad rámec drobné informace: 50 Kč za 1 hodinu
6. Individuální jednání za každou započatou hodinu: 50 Kč

V sazebníku nejsou uvedeny položky za:

 • poštovní a jiné poplatky, které jsou stanoveny tarify České pošty
 • poplatky, stanovené zákonem č. 368/192 Sb., o správních poplatcích
 • náklady za práci a za kopie archiválií, které si účtují státní archivy
 • náklady, které uhradil obecní úřad jiným dodavatelam v souvislosti s vyžádáním informací

Celková sazba je dána součtem všech vykalkulovaných položek v jednotlivých položkách sazebníku. Vydání požadované informace je podmíněno zaplacením úhrady nebo zálohy. V případě, že není úhrada provedena, informace se nevydává.

Poplatky Czechpoint

 • výpis z katastru nemovitostí - 100 kč/první strana, 50 kč každá další strana
 • výpis z obchodního rejstříku - 100 kč/první strana, 50 kč každá další strana
 • výpis z insolvenčního rejstříku - 100 kč/první strana, 50 kč každá další strana
 • výpis z bodového hodnocení řidiče - 100 kč/první strana, 50 kč každá další strana
 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů - 100 kč/první strana, 50 kč každá další strana
 • výpis z rejstříku trestů - 50 kč/jedna strana

Ostatní poplatky

 • Vidimace - ověření kopie 30 kč/strana
 • Legalizace - ověření podpisu 30 kč

Formuláře

Žádost o poskytnutí informací (DOC)