STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD - Komplexní pozemkové úpravy v kú Nedvězí u Dobrušky - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti.

Úřední deska | Datum zveřejnění: 23.1.2023

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti – komplexní pozemkové
úpravy v katastrálním území Nedvězí u Dobrušky

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka v Rychnově nad Kněžnou jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 19 písm. a) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájil dle ust. § 6 odst. 1 zákona v katastrálním území Nedvězí u Dobrušky řízení o komplexních pozemkových úpravách.

Zpracovatelem návrhu komplexních pozemkových úprav je společnost POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o., IČ 29099323, Plachého 40, Plzeň.
Zástupci společnosti POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. - zpracovatele komplexních pozemkových úprav:
Pavel Kroupa
Ing. Pavel Hofman
Ing. Vilém Gardelko
Roman Hataj
Ing. Alžběta Hofmanová
Kamil Mašek
Jana Moravcová
Lenka Fořtová
Václav Vokáč
Jakub Frei
František Kotrouš
Mgr. Tomáš Buldra
Jaroslav Buldra
Ing. Petr Lahoda
Zděněk Lahoda
Luděk Šrejber
Ing. Tereza Olbrichtová
Mgr. Barbora Salátová
Ing. Miroslav Vávra
Ing. Markéta Kofroňová
Ing. Michal Klingr
Ing. Filip Mencl
Ing. Andrea Mulačová
Bc. Tereza Zelísková, DiS.
Barbora Rezková
Ing. Lucie Kardosová
Ing. Pavel Ticháček
Ing. Jakub Vladař
Mgr. Lenka Jeřábková
Mgr. Pavla Dolejšová
(pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky uděleno pod č.j. SPU 026212/2023_KA)

Obce Kounov
Ing Jaroslav Bašek, starosta Obce Kounov
Ing. Tomáš Vondráček, místostarosta Obce Kounov
(pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky uděleno pod č.j. SPU 026688/2023_KA)

Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště v Rychnově nad Kněžnou, Zborovská 17, Rychnov nad Kněžnou:
René Ludvík
Ing. Jitka Dubská
(pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky uděleno pod č.j. SPU 026555/2023_KA)

Zástupci Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj, Pobočky Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 51601 Rychnov nad Kněžnou:
Ing. Karel Káda
Dagmar Nosková
(pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky uděleno pod č.j. SPU 026466/2023_KA)
mohou dle ust. § 6 odst. 9 zákona vstupovat a vjíždět na pozemky po dobu provádění pozemkových úprav a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

Vznikne-li vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemku újma na jejich majetku v důsledku výkonu činnosti prováděné pro účely pozemkových úprav, mají právo na náhradu této újmy v penězích. Právo na náhradu majetkové újmy musí být uplatněno, jde-li o porosty, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího vzniku, v ostatních případech do 1 roku ode dne jejího vzniku, jinak právo zaniká.

Poučení:
Výše uvedené pověřené osoby mají povinnost při vstupu na pozemky na požádání vlastníka pozemku toto pověření předložit společně s občanským průkazem.

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad