STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD - Komplexní pozemkové úpravy v kú Kounov u Dobrušky - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti.

Úřední deska | Datum zveřejnění: 12.1.2023

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kounov u Dobrušky - pověření ke vstupu
a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka v Rychnově nad
Kněžnou jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle
ust. § 19 písm. a) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o
změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájil dle ust. § 6 odst. 1 zákona v katastrálním
území Kounov u Dobrušky řízení o komplexních pozemkových úpravách.
Zpracovatelem návrhu komplexních pozemkových úprav je společnost AGROPLAN spol. s.r.o.,
Jeremenkova 9, 14700 Praha 4.

Zástupci společnosti AGROPLAN spol. s.r.o. - zpracovatele komplexních pozemkových úprav:
Ing. Jan Petrásek,
Lukáš Soukup,
Pavel Jirkovský,
Libor Šenolt,
Štěpán Chlouba,
Bc. Josef Pastyřík,
Mgr. Jan Křen,
Ing. Petr Kubů,
Ing. Pavel Jakubův,
Ing. Zuzana Skřivanová,
Ing. Jana Totušková,
Ing. Radek Dlouhý,
Ing. Tomáš Málek,
Ing. Ivona Vašáková,
Ing. Markéta Vondráčková,
Ing. Martina Rudišarová,
(pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky uděleno pod č.j. SPU 013839/2023NA)

OBEC KOUNOV
Zástupce Obce Kounov, 517 92 Kounov 51:
Ing. Jaroslav Bašek, starosta obce Kounov
(pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky uděleno pod č.j. SPU 013863/2023NA)

Zástupci Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrálního pracoviště v Rychnově 
nad Kněžnou, Zborovská 17, Rychnov nad Kněžnou:
René Ludvík
Ing. Jitka Dubská
(pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky uděleno pod č.j. SPU 013858/2023NA)

Zástupci Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj,
Pobočky Rychnov nad 
Kněžnou, Jiráskova 1320, 51601 Rychnov nad Kněžnou:
Dagmar Nosková
Ing. Karel Káda
(pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky uděleno pod č.j. SPU 013860/2023NA)

mohou dle ust. § 6 odst. 9 zákona vstupovat a vjíždět na pozemky po dobu provádění
pozemkových úprav a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném,
nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

Vznikne-li vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemku újma na jejich majetku v důsledku výkonu
činnosti prováděné pro účely pozemkových úprav, mají právo na náhradu této újmy v penězích. Právo
na náhradu majetkové újmy musí být uplatněno, jde-li o porosty, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího
vzniku, v ostatních případech do 1 roku ode dne jejího vzniku, jinak právo zaniká.

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad