Oznámení o době a místu konání voleb do ZO 2O22

Úřední deska | Datum zveřejnění: 7.9.2022

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB

starosta obce Kounov, v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí, oznamuje, že:

volby do zastupitelstev obcí se uskuteční

v pátek dne 23.září od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a

v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

1. Místem voleb do zastupitelstva obce Kounov, jediném okrsku č. 1, je označená místnost pro hlasování v prvním poschodí budovy obecního úřadu v Kounově čp. 51 a to pro občany – voliče s adresou místa trvalého pobytu v obci Kounov.
2. Volič přinese s sebou do volební místnosti hlasovací lístky, pokud je obdržel.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky), popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, občané z jiného členského státu EU se prokáží průkazem o povolení k pobytu.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
7. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní úřad a ve dnech konání voleb prezidenta republiky okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo místnost pro hlasování a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

icona