Návrh rozpočtového provizoria 2022

Úřední deska | Datum zveřejnění: 4.11.2021

PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA - NÁVRH
Pravidla rozpočtového provizoria obce Kounov jsou zpracována dle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
1. Pravidly rozpočtového provizoria se řídí rozpočtové hospodaření obce Kounov v případě, že nebude schválen rozpočet obce Kounov před 1. lednem rozpočtového roku.
2. Pravidly rozpočtového provizoria se řídí rozpočtové hospodaření obce Kounov i v případě pozastavení výkonu usnesení zastupitelstva obce Kounov, kterým byl schválen jeho rozpočet.

3. Zastupitelstvo obce stanoví pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy.
• rozpočtové provizorium obce Kounov vychází ze schváleného rozpočtu v předchozím roce

• měsíční výdaje obce Kounov nesmí překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok s výjimkou:
a) zabezpečení plnění na základě smluvních vztahů vzniklých v předchozích letech (např. úhrada dodavatelských faktur za elektrickou energii, zimní údržbu místních komunikací, úhrada splátek přijatých úvěrů a půjček aj.)
b) zajištění povinnosti vyplývajících z pracovněprávních vztahů
c) zajištění povinnosti vyplývajících z obecně závazných právních předpisů (např. odvod vratek v rámci finančního vypořádání)
d) odvrácení vzniku škody na majetku obce Kounov (oprava a údržba movitého i nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu a ve výjimečných situacích jako např. náhlý havarijní stav, živelná pohroma, nebezpečí poškození zdraví)
e) zabezpečení realizace investičních akcí již započatých a smluvně podložených z minulého roku

• rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení